Avís Legal i Crèdits del lloc web

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest portal d’internet, el seu disseny gràfic i els codis que conté són propietat de Institut Ferran de Reumatologia, S.L., tret que s’indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, tret que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del Institut Ferran de Reumatologia o d’aquell que sigui titular. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al portal estan protegits per la Llei.

A més d’aquesta propietat intel·lectual, la informació a la qual es pot accedir a través del portal, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra naturalesa.

Institut Ferran de Reumatologia com a marca o persona jurídica, no cedeix, ni ven a tercers informació sobre el seu correu electrònic, dades personals, ni qualsevol altra informació sobre Vè. Les seves consultes, una vegada tramitades, són eliminades de les nostres bases de dades.

Els propietaris de la marca “Institut Ferran de Reumatologia” es reserven la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, de realitzar modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu portal o en la seva configuració o presentació.

Aquest lloc web no accepta o allotja cap publicitat. Aquest portal està finançat per Institut Ferran de Reumatologia, S.L. i no rep ajudes econòmiques externes per al seu manteniment.

Institut Ferran de Reumatologia, S.L. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest es trobi oportunament actualitzat, encara que desenvoluparà els esforços precisos per evitar-los i, si escau, reparar-los o actualitzar-los al més aviat possible.

Tant l’accés al portal, com l’ús que pugui fer-se de la informació que conté són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho duu a terme. Institut Ferran de Reumatologia no es responsabilitzarà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús d’informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre’s l’estricte exercici de les seves competències.

Institut Ferran de Reumatologia no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços a tercers als quals fem referència en el lloc web.

Institut Ferran de Reumatologia, S.L., no és responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda en aquest portal d’Internet.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Institut Ferran de Reumatologia, S.L., poden donar lloc, sense previ avís, a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.


Crèdits

Totes les marques mostrades en aquest lloc web (www.institutferran.org/.com/.net/.cat/.és), són propietat dels seus respectius amos i/o licenciatarios amb excepció de les pròpies.

Institut Ferran de Reumatologia, a cap moment posseirà algun tipus de propietat o dret sobre l’ús, implantació, visualització i/o manipulació d’alguna o totes les marques mostrades en els llocs Internet propietat del grup, excepte aquelles la titularitat de les quals siguin específicament atribuïdes a Institut Ferran de Reumatologia.

Els logotips, segells de qualitat i certificacions s’utilitzen en funció de les llicències d’ús concedides i en tot cas pertanyen als seus respectius amos i/o licenciataris.

Les imatges que es mostren en aquesta web, són propietat de Institut Ferran de Reumatologia, S.L. o han estat adqueridas a través de les corresponents llicències d’utilització.

Alguns textos, per la seva especial qualitat. han estat inspirats, reproduïts o adaptats de diverses fonts. Si són textuals, se cita la procedència.

Els articles originals que es distribueixen en text complet des de la web, han estat adquirits en els seus drets de distribució als legítims propietaris del copyright corresponent, per a qualsevol discrepància, per favor contacti amb el webmaster, en webmaster@institutferran.net

En aquelles seccions on no se cita expressament l’autor del contingut editorial, és creat i revisat per col·laboradors de l’equip mèdic del Institut Ferran de Reumatologia, col·legiat en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i Província (www.comb.cat)

Si troba alguna foto o arxiu no adquirida i que tingui copyright o que violi alguna llei, reguem que ens ho comuniqui webmaster@institutferran.net i procedirem a la seva eliminació immediata i la presentació de les nostres excuses.

No ens fem responsables dels continguts de les webs i links que aquí es troben enllaçades, si alguna d’elles incomplís alguna llei solament la seva webmaster o el seu proveïdor de serveis serà el responsable.


Institut Ferran de Reumatologia, S.L.
Hospital CIM-SANITAS
Passeig Manuel Girona, 33
08034-BARCELONA (Spain)